Our Blog

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีภาษี พ.ศ.2564

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีภาษี พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดประกาศแนบ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Tags:

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!