Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on January 2018

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลื่ยนแปลง ฉบับที่ 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลื่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยางช่วงที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • Image
  • 0

...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!