Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on November 2017

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยางช่วงที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยางช่วงที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

Read more

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลด เอกสาร คลิกที่นี่

Read more

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!