สำนักปลัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมงานสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อยงานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  แบ่งออกเป็น 20  งาน

ส่วนราชการภายในสำนักงานปลัด

1.งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


2.งานการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้า่งประจำและพนักงานจ้าง


3.งานสวัสดิการสังคม


5.งานส่งเสริมการเกษตร


7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


9.งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์


11.งานการเลือกตั้ง


13.งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ


15.งานหลักประกันสุขภาพ


17.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


19.งานธุรการ


4.งานส่งเสริมการท่องเที่ยว


6.งานการพาณิชย์


8.งานรักษาความสงบเรียบร้อย


10.งานนิติการ


12.งานสิ่งแวดล้อม


14.งานบริหารงานสาธารณสุข


16.งานบริการรักษาความสะอาด


18.งานงบประมาณ


20.งานราชการทั่วไป
บุคลากรสำนักงานปลัด

น.ส.วิภารัตน์ ซื่อสัตย์

น.ส.วิภารัตน์ ซื่อสัตย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

099-6166611

น.ส.ชุรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ

น.ส.ชุรีรัตน์ สุนทรประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด

089-0307452

น.ส.ประกายฟ้า ร่ารื่น

น.ส.ประกายฟ้า ร่ารื่น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายเมืองเริง บุญลาภ

นายเมืองเริง บุญลาภ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


น.ส.พิชามญชุ์ หสะยานนท์

น.ส.พิชามญชุ์ หสะยานนท์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.ปัทมา เพชรเจริญ

น.ส.ปัทมา เพชรเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.ยุวดี สุขสอาด

น.ส.ยุวดี สุขสอาด

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฎิบัติงาน


นายธวัชชัย ขวาวอ่อน

นายธวัชชัย ขวาวอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)


-ว่าง-

-ว่าง-

ภารโรง


นายยุทธนา อนุกานนท์

นายยุทธนา อนุกานนท์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)

นายพรชัยนคร พานิชานุรักษ์

นายพรชัยนคร พานิชานุรักษ์

คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)

นายปัญญา วิเชียร

นายปัญญา วิเชียร

คนงานประจำรถขยะ

นายเชาวลิต พานิชานุรักษ์

นายเชาวลิต พานิชานุรักษ์

-คนงาน-

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!