Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on March 2023

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ประกาศฯ  หมูที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 วัด , โรงเรียน , สหกรณ์เครดิตฯ

Read more

ประกาศเรื่อง การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!