วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

“ผลไม้คุณภาพ ท่องเที่ยวน้ำตก ปราดเปรื่องภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 2. จัดให้มีการบำรุงรักษาและขยายเขตไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตไร้สาย ลงสู่หมู่บ้าน
 3. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 4. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 5. จัดให้มีการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
 6. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
 7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
 9. จัดสวัสดิการทางด้านสังคม
 10. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
 11. รักษาความสะอาดเรียบร้อยของชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม ปลอดภัย
 12. ดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 13. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
 14. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 15. บำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปัญญาท้องถิ่น
 16. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 17. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชนการรวมกลุ่มอาชีพ
 18. กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ
 2. ประชาชนมีอาชีพ มีสุขภาพดี และรายได้ที่พอเพียง
 3. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ การบริการสวัสดิการทางสังคมทั่วถึง
 6. มีการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. เยาวชนหรือกลุ่มบุคคลได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกและทั่วถึง

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!