Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on February 2023

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ตรอกนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ขอแจ้งรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยเป็นข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 2565 จึงขอเชิญทุกท่านได้ตรวจสอบจำนวน สุนัข-แมว ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หากประสงค์ลงทะเบียนใหม่หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 สามารถติดต่อได้ที่ สำนักปลัด อบต.ตรอกนอง หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง หมายเลขโทรศัพท์ 039386190 ต่อ 12 หมู่ที่ 1 ...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!