กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายโดยกองคลัง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น  14  งาน

ส่วนราชการภายในกองคลัง

1.งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้


3.งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท


5.งานงานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท


7.งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง


9.งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน


11.งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา


13.งานทะเบียนคุม


2.งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน


4.งานการจัดทำบัญชี


6.งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ


8.งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ


10.งานจัดทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี


12.งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ


14.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี


บุคลากรกองคลัง

นางสาวจิตรา เพ็ชรรัตน์

นางสาวจิตรา เพ็ชรรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

088-9495609

นางสาววสุพิสชา วิทูพิพัฒน์

นางสาววสุพิสชา วิทูพิพัฒน์

นักวิชาการคลังชำนาญการ

-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


-ว่าง-

-ว่าง-

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวณัฐวีร์ แต้มมาลา

นางสาวณัฐวีร์ แต้มมาลา

คนงาน

นางสมนึก เจริญผล

นางสมนึก เจริญผล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวประภาพร นกแก้ว

นางสาวประภาพร นกแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!