Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on October 2017

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาด บรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาด บรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยน์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่นตำบลตรอกนอง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยน์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่นตำบลตรอกนอง ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิดด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิดด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิดด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ชนิดด 6 ล้อ ขนาดบรรทุก 4,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

รายงานงบการเงินรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560

งบทดลอง งบทดลองตุลาคม   งบทดลองพฤศจิกายน   งบทดลองธันวาคม   งบทดลองมกราคม   งบทดลองกุมภาพันธ์    งบทดลองมีนาคม   งบทดลองเมษายน   งบทดลองพฤษภาคม   งบทดลองมิถุนายน   งบทดลองกรกฎาคม  งบทดลองสิงหาคม  งบทดลองกันยายน   งบรับจ่าย รับจ่ายตุลาคม   รับจ่ายพฤศจิกายน   รับจ่ายธันวาคม   รับจ่ายมกราคม   รับจ่ายกุมภาพันธ์   รับจ่ายมีนาคม   รับจ่ายเมษายน   งบรับจ่ายพฤษภาคม   รับจ่ายมิถุนายน   รับจ่ายกรกฎาคม   รับจ่ายสิงหาคม   รับจ่ายกันยายน

Read more

ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!