ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร อบต.ตรอกนอง

นายเฉลย สัมเภาพันธ์

นายเฉลย สัมเภาพันธ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0801058763

นายรำพึง จรัลทรัพย์

นายรำพึง จรัลทรัพย์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0890981073

นายธัญพิสิกฐ์ ศรีสุข

นายธัญพิสิกฐ์ ศรีสุข

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0890934379

นางสาวญานิกา จรัลทรัพย์

นางสาวญานิกา จรัลทรัพย์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0656693947

นางสาววิภารัตน์ ซื่อสัตย์

นางสาววิภารัตน์ ซื่อสัตย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0996166611

สมาชิกสภา อบต.ตรอกนอง

นายเกรียงไกร นาครักษ์

นายเกรียงไกร นาครักษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0822066641

นายถิรวัฒน์ บุญลาภ

นายถิรวัฒน์ บุญลาภ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0814214775

นางสาวสุมิตรา ก้องโสตร์

นางสาวสุมิตรา ก้องโสตร์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

0892441143

นางสาวสุมิตรา ก้องโสตร์

นางสาวสุมิตรา ก้องโสตร์

สมาชิก อบต.หมู่ 1

0892441143

นายถิรวัฒน์ บุญลาภ

นายถิรวัฒน์ บุญลาภ

สมาชิก อบต.หมู่ 2

0814214775

นายเกรียงไกร นาครักษ์

นายเกรียงไกร นาครักษ์

สมาชิก อบต.หมู่ 3

0822066641

นางสาวปรียานุช สุขมณี

นางสาวปรียานุช สุขมณี

สมาชิก อบต.หมู่ 4

0982690400

นายวันชัย สังข์วิเศษ

นายวันชัย สังข์วิเศษ

สมาชิก อบต.หมู่ 5

0812854100

นายสุเมธ อยู่เจริญ

นายสุเมธ อยู่เจริญ

สมาชิก อบต.หมู่ 6

0822580997

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!