กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ  งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและ ซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยกองช่าง ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 10 งาน

ส่วนราชการภายในกองโยธา

1.งานสำรวจ


3.งานประมาณราคา


5.งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร


7.งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย


9.งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง


2.งานออกแบบและเขียนแบบ


4.งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ


6.งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง


8.งานตรวจสอบการก่อสร้าง


10.งานเกี่ยวกับประปา


บุคลากรส่วนโยธา

นางสาววิภารัตน์ ซื่อสัตย์

นางสาววิภารัตน์ ซื่อสัตย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

0996166611

- ว่าง -

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

- ว่าง -

- ว่าง -

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายคมสัน บำรุงกิจ

นายคมสัน บำรุงกิจ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวสุธาทิพย์ บุญรักษา

นางสาวสุธาทิพย์ บุญรักษา

คนงาน

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!