Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on August 2018

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 การจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2561 การจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididing)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididing) ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลางเก่า-ทุ่งเข้ หมู่ที่ 3 บ้านตรอกนองกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลางเก่า-ทุ่งเข้ หมู่ที่ 3 บ้านตรอกนองกลาง ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลางเก่า-ทุ่งเข้ หมู่ที่ 3 บ้านตรอกนองกลาง

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลางเก่า-ทุ่งเข้ หมู่ที่ 3 บ้านตรอกนองกลาง ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ หมู่ที่ 2 บ้านตรอกนองบน ตำบลตรอกนอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ หมู่ที่ 2 บ้านตรอกนองบน ตำบลตรอกนอง ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ หมู่ที่ 2 บ้านตรอกนองบน ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ หมู่ที่ 2 บ้านตรอกนองบน ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดกลางเก่า-ทุ่งเข้ หมู่ที่ 3 บ้านตรอกนองกลาง

  • Image
  • 0

...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!