Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on July 2021

ประกาศ การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดางน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยพัฒนา ๒๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองซาง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยพัฒนา ๒๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองซาง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยพัฒนา ๒๐๐๑ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองซาง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง ...

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยบำเพ็ญผล หมู่ที่ ๕ บ้านตรอกนองล่าง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยบำเพ็ญผล หมู่ที่ ๕ บ้านตรอกนองล่าง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแรม หมู่ที่ 3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแรม หมู่ที่ 3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิกที่นี่

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบำเพ็ญผล หมู่ที่ 5 บ้านตรอกนองล่าง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบำเพ็ญผล หมู่ที่ 5 บ้านตรอกนองล่าง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2564 

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!