Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on July 2018

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!