Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on March 2021

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีภาษี พ.ศ.2564

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จังหวัดจันทบุรี ประจำปีภาษี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดประกาศแนบ คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแรม หมู่ที่ 3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาแรม หมู่ที่ 3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!