Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on June 2024

ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ฯ

ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สายคลองซาง ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

Read more

ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ฯ

ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ฯ  โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองซาง ม.1 คลิกที่นี่ 

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยสำนักสงฆ์เขาตรอกโสน หมู่ที่ 1 บ้านตรอกโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยทวีสิน หมู่ที่ 4 บ้านตรอกนองล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

Read more

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเดิน วิ่งการกุศลฯ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567 เพื่อสมทบทุนดำเนินงานศูนย์พักพิงสุนัขฯ ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  • Image
  • 0

...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!