กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  แบ่งออกเป็น  7  งาน

ส่วนราชการภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.งานบริหารการศึกษา


3.งานการศึกษาปฐมวัย


5.งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


7.งานบริการข้อมูล สถิติ


2.งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย


4.งานการศาสนา


6.งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน


บุคลากรส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจิตรา เพ็ชรรัตน์

นางสาวจิตรา เพ็ชรรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

081-8654660

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวรติมา โลหะศาสตร์

นางสาวรติมา โลหะศาสตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรุ่งรัตน์ เชยสมบัติ

นางสาวรุ่งรัตน์ เชยสมบัติ

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

-ว่าง-

-ว่าง-

ครู


นางสาวนิตจา แดงนาวงค์

นางสาวนิตจา แดงนาวงค์

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!