ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

การส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. พัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
 2. ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นในการสร้างจิตสำนึกและให้มีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่สำคัญทางท้องถิ่น
 3. ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กร เอกชน และประชาชน เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์และคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการสนับสนุน ให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สำนักปลัดฯ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนา ฯ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สำนักปลัดฯ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนา ฯ

การส่งเสริมอาชีพและรายได้

 1. ช่วยเหลือในการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่ม
 2. ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ เริ่มตั้งแต่การบริหารการจัดการ การคิดต้นทุน กำไร การตลาด การปรับปรุงดำเนินการและให้ทุนกู้ยืมการประกอบอาชีพตามความจำเป็นโดยปลูกฝังค่านิยมในความรับผิดชอบที่จะส่งคืนเงินกู้ยืม
 3. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 4. ส่งเสริมการทำอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพเสริมของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 5. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สำนักปลัดฯ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนา

การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ส่งเสริมความรู้ การศึกษา ให้กับประชาชนทุกระดับ
 2. ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สำนักปลัดฯ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนา ฯ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

 1. รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี กระตุ้นให้เกษตรกรให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองจากอันตรายจากสารเคมีต่างๆ
 2. ส่งเสริมการบริการและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 3. สนับสนุนให้องค์กรชุมชนและครอบครัว เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนในพื้นที่
 4. ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ขาดโอกาสทางสังคมให้ได้มีคุณภาพชีวิตไม่น้อยกว่าตามเกณฑ์ จปฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • สำนักปลัดฯ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!