สภาพทั่วไปตำบลตรอกนอง

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลตรอกนองอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรีประมาณ 41 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอขลุงตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3277(สายขลุง-มะขาม) โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอขลุงประมาณ 13 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ตำบลมาบไพ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ทิศใต้      ติดต่อกับ ตำบลซึ้ง ตำบลเกวียนหัก ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังสรรพรส ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง

จังหวัดจันทบุรี

(ที่มา : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี)

พื้นที่ (แสดงพื้นที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

มีพื้นที่ทั้งหมด 43.61 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 27,256 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่ราบและที่ชันและพื้นที่ภูเขา มีป่าไม้อยู่ทั่วไป มีภูเขาใหญ่ คือ เขาสระบาป อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของตำบล คือ คลองตรอกนอง คลองตรอกโสน และมีแหล่งน้ำอื่นๆ ที่สำคัญในตำบล ได้แก่ สระหนองหมาด สระหลวง สระหนองฮาน และสระทุ่งตกพลิ เพื่อใช้ในการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เพาะปลูกสวนผลไม้ สวนยางพารา

ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศเย็นสบายตามธรรมชาติ เนื่องจากมีภูเขาใหญ่และพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในฤดูฝนจะตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม

เขตการปกครอง

ตำบลตรอกนอง ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตรอกโสน บ้านตรอกนองบน บ้านตรอกนองกลาง บ้านตรอกนองล่าง บ้านตรอกนองล่าง และบ้านคลองซาง

ประวัติหมู่บ้านของตำบลตรอกนอง

ประวัติหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านตรอกโสน เดิมเรียกว่า กรอกโสน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และภูเขา ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้มีน้ำฝนมาก ทั้งยังมีกรอกน้ำอยู่จำนวนมากมีชื่อเรียกต่างกันออกไป สำหรับบ้านตรอกโสนเป็นกรอกที่มีต้นโสนขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกกันว่ากรอกโสน ต่อมาเรียกกันว่าตรอกโสน ตามที่ราชการกำหนดมาจนถึงทุกวันนี้

อีกนัยหนึ่งกล่าวว่า ในอดีตในหมู่บ้านนี้ฝนจะตกชุกมาก เวลาฝนหยุดตก น้ำจะไหลเอ่อตามคู คลอง ร่องน้ำ และตามกรอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและประชาชนในหมู่บ้านส่วนหนึ่งประกอบอาชีพทำนา บริเวณคันนาจะมีต้นโสนขึ้น ซึ่งเป็นจุดเด่นของหมู่บ้าน คนในสมัยนั้นจึงนำจุดเด่นนี้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านตรอกโสน

คำขวัญหมู่บ้าน “แหล่งอารยธรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาหลากหลาย ผลไม้มากมี ชาวประชาอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ประวัติหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านตรอกนองบน เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และภูเขา และเป็นพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกมาก ชาวบ้านเรียกกันว่า ตกนอง อีกทั้งยังมีกรอกน้ำจำนวนมาก มีชื่อเรียกต่างกันออกไป เช่น ตรอกนางโทน ตรอกพระราม ตรอกรางสูง ฯลฯ บริเวณบ้านตรอกนองบนอยู่ต้นแหล่งน้ำจึงเรียกว่ากรอกนองบน ต่อมาปัจจุบันเรียกว่า ตรอกนองบน

คำขวัญหมู่บ้าน “ป่าไม้ร่มรื่น สมพื้นรักษา เป็นสุขตลอดมา ขออย่าทำลาย”

ประวัติหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตรอกนองกลาง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีเขาสลุดตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างกลาง ระหว่างหมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลตรอกนอง ที่มีฝนตกมาก ซึ่งเป็นที่มาของตกนอง ต่อมาเพี้ยนเป็นตรอกนอง มีลำคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า ตรอกนองกลาง

คำขวัญหมู่บ้าน “เกษตรก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา แก้ปัญหาชุมชน ด้วยใจเป็นธรรม”

 

ประวัติหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านตรอกนองล่าง เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีฝนตกมาก ชาวบ้านเรียกกันว่าตกนอง(ฝนตกนอง) และเรียกติดปากกันว่าตกนอง ต่อมาเพี้ยนเป็นตรอกนอง หมู่ที่ 4 อยู่ส่วนล่างของตำบลตรอกนอง จึงเรียกว่า ตรอกนองล่าง

คำขวัญหมู่บ้าน “แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้คนสามัคคี มากมีผลไม้ หลากหลายสินค้า OTOP”

 

ประวัติหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านตรอกนองล่าง เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ และมีฝนตกชุก มีน้ำไหลจากเขาสระบาป ชาวบ้านเรียกว่าร่องน้ำ(ตรอกน้ำ) ทำให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ประกอบกับหมู่ที่ 5 อยู่ส่วนล่างของตำบลตรอกนอง จึงเรียกว่า ตรอกนองล่าง เช่นเดียวกับหมู่ที่ 4

คำขวัญหมู่บ้าน “ที่สาธารณะกว้างใหญ่ ร่วมใจเข้มแข็ง แหล่งคุณธรรม เกษตรกรรมล้ำเลิศ”

ประวัติหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านคลองซาง บ้านคลองซาง แยกออกมาจากหมู่ที่ 1 บ้านตรอกโสน เมื่อ พ.ศ. 2546   ตามคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนคนแก่ในหมู่บ้าน คำว่า “ซาง” หมายถึง ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมลำคลองที่ไหลผ่านมีไม้ไผ่งอกอยู่สองฝั่งคลองเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า บ้านคลองซาง ต่อมาได้ตัดโค่นออกเพื่อทำการเกษตร จนถึงปัจจุบันแทบไม่มีหลงเหลืออยู่

คำขวัญหมู่บ้าน “แหล่งผลิตผลไม้ หลากหลายพัฒนา ชาวประชาเข้มแข็ง”

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!