Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on October 2022

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตรอกนองล่าง-ทุ่งตกพลิ หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!