Our Blog

Categories Archives


You are currently viewing all posts published under Uncategorized

ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564

ประกาศเรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซอยทุ่งระหงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซอยทุ่งระหงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มศักยภาพเส้นทางขนสง ฯ ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1-2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1-2 ตำบลตรอกนอง 

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!