แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ท้องถิ่นต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาและวิสัยทัศน์ในที่สุด แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้การวางแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

 งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 1

บทนำ
คลิก

แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
คลิก

แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
คลิก

แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 4

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
คลิก

แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
คลิก

แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 6

การติดตามประเมินผล
คลิก

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!