Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on October 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซอยทุ่งระหงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซอยทุ่งระหงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตรอกนอง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยพัฒนา 2011 ในพื้นที่หมู่ที่ 3,6 เชื่อมต่อซอยนาแรม ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเพิ่มศักยภาพเส้นทางขนสง ฯ ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1-2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซอยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1-2 ตำบลตรอกนอง 

Read more

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!