ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลตรอกนอง

คำว่า ตรอกนอง นั้น เรียกเพี้ยนมาจากคำว่า ต๊กนอง  ซึ่งเป็นภาษาชองที่คนพื้นเมืองมีเชื้อสายชอง ใช้เรียกพื้นที่บริเวณนี้ เนื่องจากมีฝนตกชุกมากเป็นพิเศษ เวลามีฝนตกมากและน้ำไหลนองไปทั่วบริเวณ ถึงแม้ว่าหมู่บ้านใกล้เคียงฝนจะหยุดตกแล้ว บริเวณนี้ยังไม่ยอมหยุดตก ชาวชองที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จึงเรียกว่า “บ้านต๊กนอง” ต่อมาได้เรียกชื่อเป็นตกนอง และทางราชการได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “บ้านตรอกนอง” หรือตำบลตรอกนองจนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  ปัจจุบันใช้อาคารเรียนและบริเวณของโรงเรียนวัดตรอกนองล่างที่ยุบโรงเรียนไปแล้วเป็นที่ทำการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านตรอกนองล่าง  ตำบลตรอกนอง  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง  (ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน)

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปีที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ

1

นายปรีชา จรัลทรัพย์ 2538-2541 โดยตำแหน่ง
นายปรีชา จรัลทรัพย์ 2541-2544 โดยตำแหน่ง

2

นางสุวรรณี เทียนดี 2544-2548 สภาเลือกตั้ง

3

นายเฉลย สัมเภาพันธ์ 2548-2552 เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
นายเฉลย สัมเภาพันธ์ 2552-2556 เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
นายเฉลย สัมเภาพันธ์ 2556-ปัจจุบัน เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง1. ท้องฟ้า สื่อความหมายถึง สิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีลักษณะภูมิอากาศที่อากาศดี เย็นสบาย

2. ภูเขา สื่อความหมายถึง แนวเทือกเขาสระบาป ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของตำบล

3. น้ำตก สื่อความหมายถึง น้ำตกตรอกนอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล

4. ต้นไม้ สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของป่าไม้และสวนผลไม้ที่ร่มรื่น

5. มังคุด สื่อความหมายถึง มังคุดตรอกนองที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของตำบลตรอกนอง

6. ผลไม้ต่าง ๆ สื่อความหมายถึง ตำบลตรอกนอง เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่มีมากมายหลายชนิด

7. นก สื่อความหมายถึง สัตว์ป่าในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วที่ 1 (น้ำตกตรอกนอง) ที่ยังมีอยู่มากมาย

ตราองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง

เป็นรูปน้ำตกท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากตำบลตรอกนองนองมีน้ำตก ตรอกนองอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้อุปโภค บริโภค โดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมของราษฎรในตำบลและพื้นทีใกล้เคียง จึงนำมาเป็นสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตรอกนอง

คำขวัญประจำตำบลตรอกนอง

แหล่งมังคุดคุณภาพดี      มากมีพืชพันธุ์ผลไม้      น้ำตกตรอกนองสวยใส    ชุมชนร่วมใจพัฒนา

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!