ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรรมของข้าราชการของ อบต.ตรอกนอง พ.ศ.2552 คลิกที่นี่
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของ อบต.ตรอกนอง พ.ศ.2553 คลิกที่นี่
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่

การขับเคลื่อนจริยธรรม
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน คลิกที่นี่
ประกาศเรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ฯ ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)  คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ฯ ปี 2566 (รอบ 12 เดือน) คลิกที่นี่

การปฏิบัติ Dos & Don’ts
-แนวทางการปฏิบัติ คลิกที่นี่
-รายงานการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม และ Dos & Don’ts  คลิกที่นี่

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-ประกาศ การนำผลการประเมินจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ฯ คลิกที่นี่
-รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิกที่นี่

1.เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

2.นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
   นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

3.มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

4.นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
   นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
   นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

5.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563  คลิกที่นี่
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2565 คลิกที่นี่
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่

6.นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!