ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส

1.เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
   เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

2.นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
   นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

3.มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

4.นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
   นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

5.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563  คลิกที่นี่
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2565 คลิกที่นี่

6.นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปี 2565 คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!