สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกันยายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนตุลาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤศจิกายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมกราคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมีนาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนเมษายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤษภาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนสิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกันยายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมิถุนายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนตุลาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนธันวาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมกราคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนเมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนเมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนธันวาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมกราคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมีนาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนตุลาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้ดจัดจ้าง ในรายเดือนเมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนพฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนมิถุนายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนสิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายเดือนกันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนคุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศใช้แผน ปี 2563  คลิกที่นี่
ประกาศใช้แผนปี 2564 
-สำนักปลัด 
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษา ศาสนา ฯ
ประกาศใช้แผนปี 2565
-สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษาฯ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ  2566 คลิกที่นี่
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8) พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ฯ พ.ศ.2560 ปี 2567 คลิกที่นี่

ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  2567  ไตรมาส 1     ไตรมาส 2 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ รายจ่ายหมวดงบลงทุน พ.ศ.2567  คลิกที่นี่
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 คลิกที่นี่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 คลิกที่นี่ 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!