รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562  คลิกที่นี่
รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปี 2562  คลิกที่นี่
รายงานผลการจัดทำองค์ความรู้ในองค์กร ประจำปี 2562  คลิกที่นี่
รายงานผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คลิกที่นี่
รายงานผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
รายงานผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือน) 
รายงานผลการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2562  คลิกที่นี่
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่
รายงานผลการประเมินความรู้ ความต้องการและสภาพปัญหาของพนักงานส่วนตำบล ฯ ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี2566 (รอบ 6 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามมารตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
รายงานผลสรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!