ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

1.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

2.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

3.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

4.หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

5.หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

6.หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

7.แผนอัตรากำลัง 3 ปี

7.1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี คลิกที่นี่

7.2.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. .2561 คลิกที่นี่

7.3.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2562 คลิกที่นี่

8.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

8.1.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)  คลิกที่นี่

8.2.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2561  คลิกที่นี่

8.3.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2562  คลิกที่นี่

8.4.แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2563  คลิกที่นี่

9.มาตรการสร้างความโปร่งใสงานบุคคล

9.1.เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

9.2.นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

9.3.มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

9.4.นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

9.5.ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนองว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2563  คลิกที่นี่

10.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการปี 2552  คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!