การบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562  คลิกที่นี่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2563  คลิกที่นี่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 คลิกที่นี่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565 คลิกที่นี่

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 คลิกที่นี่

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ อบต.ตรอกนอง คลิกที่นี่

ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูฯ พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบลและลูจ้างประจำ พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างพนักงานส่วนตำบลฯ พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง กำหนดเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งวันมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลฯ พ.ศ. 2565
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2566
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือนขั้นเงินเดือน และค่าจ้างของพนักงานส่วนตำบลฯ พ.ศ. 2566
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566
ประกาศ อบต.ตรอกนอง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งวันมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลฯ พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันพ.ศ.2560
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีมีเหตุผลจำเป็นพ.ศ.2560
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที2)พ.ศ.2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้ารชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้ารชการหรือพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่่อเลื่่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งใระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพ.ศ.2560
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3)พ.ศ.2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2560
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่4) พ.ศ.2564
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่5) พ.ศ.2564
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุผลความจำเป็นพ.ศ.2560
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพ.ศ.2560
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานที่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2562
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่5) พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
ประกาศ ก.ถ.  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 หมวด 4 การสรรหาบุคคลประกาศ ก.ถ.  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557
ประกาศ กอบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2560
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
ประกาศ  ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารพ.ศ. 2560
ประกาศ  ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
ประกาศ  ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564
ประกาศ  ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ. 2561
ประกาศ  ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2563
ประกาศ  ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
ประกาศ  ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

การพัฒนาบุคลากร
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาหรือปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ซักซ้อมการประเมินผลการปฎิบัติงานลูกจ้างประจำ
แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.จ.  ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลพ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง(ฉบับที่2)พ.ศ.2564
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 7 วินัย การรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
ประกาศ ก.อบต. จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 2 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

คำสั่งรักษาราชการแทน
คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งรักษาราชการแทนตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน

ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียน
วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!