ผลงานและกิจกรรมของอบต.ตรอกนอง

คลิกเพื่อชมผลงานทั้งหมด →

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

19th April 2024 19/04/24

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยการประดับหรือดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ธงประจำพระองค์ ธงชาติไทย ป้ายเฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันสำคัญของชาติ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ สวยงาม เหมาะสมและสมพระเกียรติ

0
Uncategorized
ข่าวสาร เพิ่มเติม ...

อบต.ตรอกนอง พร้อมบริการประชาชน

วิสัยทัศน์

“แหล่งผลไม้คุณภาพ ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดีตามแนววิถีพอเพียง”

เรารักตรอกนอง

เราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน มุ่งหน้าพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

20200903143236117

5

Untitled-1

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

icon-24

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
iMLr1F_qrcode_page-0001

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT (ส่วนที่ 1)

แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี EIT (ส่วนที่ 1) ประจำปี 2567eit ส่วนที่1

กระทรวง กรม และหน่วยงานท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อและสื่อสารเพื่อบริการประชน

ช่องทางการติดต่อ Line Official Account อบต.ตรอกนอง

สถานที่ท่องเที่ยว

View all portfolio →

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!