ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจิต อบต.ตรอกนอง พร้อมประกาศ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประจำศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
ประสัมพันธ์การจัดตั้งและแจ้งเวียนพนักงาน อบต.ตรอกนอง
คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2559

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– ไม่มีข้อร้องเรียน

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
– ไม่มีข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2560

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– ไม่มีข้อร้องเรียน

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
– ไม่มีข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– ไม่มีข้อร้องเรียน

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
– ไม่มีข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2562

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– ไม่มีข้อร้องเรียน

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
– ไม่มีข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2563

1. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
– ไม่มีข้อร้องเรียน

2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน
– ไม่มีข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ปี 2564
-ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (ไม่มีข้อร้องเรียน)
-ไตรมาส 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 (ไม่มีข้อร้องเรียน)
-ไตรมาส 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 (ไม่มีข้อร้องเรียน)
-ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 (ไม่มีข้อร้องเรียน)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ปี 2565
-ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม  2564 (ไม่มีข้อร้องเรียน)
-ไตรมาส 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2565 (ไม่มีข้อร้องเรียน)
-ไตรมาส 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 (ไม่มีข้อร้องเรียน)
-ไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคม – กันยา่ยน 2565 (ไม่มีข้อร้องเรียน)

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนศูนย์ปฏฺิบัติการต่อต้านการทุจริต ฯ ปี 2566
-แบบรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566
คลิกที่นี่1      คลิกที่นี่2

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!