มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

รายการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสของ อบต.ตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
รายการผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.64)

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปี 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปี 2564
รายการผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.65)

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปี 2565
รายงานผลการวิเคราาะห์ฺผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 – มี.ค.66)
รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตรอกนอง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 65-กันยายน 66) คลิกที่นี่

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปี 25566 คลิกที่นี่
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ปี 66 และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA)  คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!