ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ข้อบัญญัติการควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที
ข้อบัญญัติอบต.ตรอกนองควบคุมมาตรการการควบ
ข้อบัญญัติหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
ข้อบัญญัติอบต.ตรอกนองการบริหารกิจการประปา
ระเบียบ สภา อบต.ตรอกนอง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
พระราชกฤษฎีกาเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี ฯ
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่่2) พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วานท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2549
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ่ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.4 พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.3 พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ฯ พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วยท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562

ข้อระเบียบกฏหมายที่มีการทบทวนและปรับปรุง

ปรับปรุงภารกิจ

ทบทวนปรับปรุงข้อบัญญัติ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศการดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ ฯ คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา คลิกที่นี่
ช่องการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!