Our Blog

Categories Archives


You are currently viewing all posts published under ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองซาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยสำนักสงฆ์เขาตรอกโสน หมู่ที่ 1 บ้านตรอกโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยทวีสิน หมู่ที่ 4 บ้านตรอกนองล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!