Our Blog

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ขอเชิญประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่มารับบริการทุกท่านร่วมตอบแบบการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/uohvc0 หรือที่ QR code

generate

Tags:

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!